MENU

삦넗겮 냼떇

젇怨 嫄닿컯븳 븘由꾨떎=酉곗꽭씪 Beaus챕ra

2018.08.02

삦넗겮씠誘몄쭠쓽 삉 떎瑜 씠由, 酉곗꽭씪(Beaus챕ra) 뒗  

봽옉뒪뼱쓽 '젇怨 嫄닿컯븳' 븘由꾨떎(Beaut챕) + '泥쒖궗泥섎읆' 닚닔븿 (S챕raphique)
몢 떒뼱瑜 寃고빀븯뿬 삎긽솕븳 釉뚮옖뱶濡
怨좉컼떂쓽 븘由꾨떎슫 嫄닿컯쓣 梨낆엫吏 닔 엳뒗 Well-aging 釉뚮옖뱶 엫쓣 쑜빀땲떎.

 

 

 

 

紐⑸줉